Zmluvné podmienky


Spoločnosť MINET s.r.o. so sídlom na adrese L.Svobodu 552/46, 976 32 Badín, Slovensko,
IČO 44325894 , IČ DPH SK2022659397, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložkačíslo: 15212/S oddiel: Sro (ďalej „prevádzkovateľ“ alebo „najnakup.sk“), prevádzkuje internetový serverumožňujúci vyhľadávanie ponúk tovarov v internetových obchodoch na adrese www.najnakup.sk a partnerských weboch.

1, Popis služby

Najnakup.sk ponúka návštevníkom možnosť vyhľadávať tovar v ponukách partnerských internetových obchodov.Najnakup.sk zároveň poskytuje reklamné a marketingové služby v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2, Registrácia internetového obchodu

Do systému najnakup.sk sa môžu zaregistrovať internetové obchody, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:
 • obchod zatiaľ nie je v systéme zaregistrovaný
 • obchod prevádzkuje funkčné stránky – internetový obchod, v ktorom ponúka tovar na predaj konečnému spotrebiteľovi. Na stránkach je uvedený prevádzkovateľ obchodu, adresa, telefonický a mailový kontakt, IČO, prípadne iné náležitosti vyžadované všeobecnými právnymi predpismi SR
 • obchod musí dodávať tovar kamkoľvek na Slovensko, stránky obchodu musia byť úplne v slovenskom, prípadne českom jazyku. Obchodné podmienky predajcu musia byť kompatibilné so slovenskými zákonmi
 • obchod ponúka na predaj výhradne nový tovar
 • prevádzkovateľ nemá zaregistrovaný iný obchod (doménu) s tým istým druhom tovaru
 • obchod dodáva pravdivé a aktuálne informácie v požadovanom formáte v súlade s popisom jednotlivých položiek (viď Špecifikácia xml súboru), predovšetkým
  • ceny tovaru sú uvádzané v EUR vrátane DPH, recyklačných a autorských prípadne iných poplatkov. Cena je konečná (pri spôsobe platby dobierkou), neobsahuje len cenu za dopravu
  • popisy produktov nesmú obsahovať reklamné texty, ale len skutočný popis daného tovaru
  • obrázky produktov zobrazujú len samotný tovar, nesmú obsahovať logá obchodov ani žiadne iné informácie
  • jednotlivé tovary sú v súbore uvedené iba raz, s linkou vedúcou na stránku, kde je možné tovar zakúpiť
Pokiaľ prevádzkovateľ internetového obchod prevádzkuje viacero domén, tieto je možné registrovať a spravovať podjedným účtom

3, Práva a povinnosti internetového obchodu

 • internetový obchod má po registrácii a schválení administrátorom z najnakup.sk prístup do administračného rozhrania (profil), v ktorom má možnosť editovať údaje zadané pri registrácii a tiež možnosť pristupovať k štatistikám vývoja preklikov do obchodu, objednávkam, faktúram, úhradám
 • internetový obchod aktualizuje údaje zadané na stránky prevádzkovateľa pri registrácii (najmä fakturačné údaje a kontakty), pokiaľ dôjde k ich zmene
 • internetový obchod poskytuje export predávaných tovarov v zmysle požiadaviek prevádzovateľa uvedených na stránke Špecifikácia xml súboru, pričom súbor obsahuje len nové, nepoužité tovary
 • internetový obchod sa zaväzuje k úhrade vystavených faktúr do doby ich splatnosti
 • najnakup.sk nenesie zodpovednosť za akékoľvek právne nároky partnerov alebo tretích strán, ktoré môžu vzniknúť

4, Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 • prevádzkovateľ sťahuje a pravidelne aktualizuje ponuky internetového obchodu z dodávaného xml súborua umožňuje ich vyhľadať na www.najnakup.sk
 • prevádzkovateľ negarantuje zaradenie ponúk internetového obchodu do katalógu tovaru, špeciálne v prípadoch keď xml súbor obsahuje veľké množstvo ponúk (viac ako 1000)
 • prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje partnerov tretím stranám, okrem prípadov poskytnutia všeobecne voľne dostupných informácií o obchodoch a ich ponukách na partnerských portáloch prevádzkovateľa
 • prevádzkovateľ sa snaží zabezpečiť maximálnu funkčnosť poskytovanej služby, nezodpovedá však za škody spôsobené stratou alebo poškodením uložených informácií, prípadne útokom na internetový server
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zamietnuť registráciu internetového obchodu, prípadne nezverejniť údaje ktoré sú v rozpore so všeobecnými zmluvnými podmienkami a súvisiacimi dokumentmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, alebo sú proti záujmom prevádzkovateľa
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať a meniť údaje zadané internetovým obchodom do svojho profilu
 • dáta dodané partnermi prostredníctvom xml súborovsú používané na zobrazovanie na stránkach www.najnakup.sk a partnerských weboch, prípadne na vytváranie štatistík o internetovom nakupovaní
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo účtovať úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov, pokiaľ nedôjde k úhrade faktúry do dátumu splatnosti
 • za porušenie všeobecných zmluvných podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zastaviť zobrazovanie dát súvisiacich s internetovým obchodom do vykonania nápravy alebo na dobu neurčitú

5, Cena a platobné podmienky

 • registrácia a zverejnenie obchodu v zozname obchodov je zdarma
 • podľa typu programu (viď Cenník a programy) môžu byť prekliky návštevníkov z www.najnakup.ska partnerských webov spoplatnené
 • neštandardné reklamné služby sú ponúkané na základe individuálnych dohôd
 • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na spoplatnenie nadštandardných služieb

6, Ukončenie poskytovania služieb

 • partner je oprávnený kedykoľvek ukončiť využívanie platených alebo neplatených služieb bez udania dôvodu, s okamžitou platnosťou od doručenia oznámenia o ukončení spolupráce prevádzkovateľovi
 • partner má právo na vrátenie zostatku - nevyčerpaného kreditu - z objednávok reklamných služieb uskutočnených v lehote najviac 3 mesiace pred písomným požiadaním o vrátenie kreditu

7, Záverečné ustanovenia

 • zmluvný vzťah medzi najnakup.sk a internetovým obchodom sa riadi Obchodným zákonníkom č.513/1991 Zz v znení neskorších predpisov a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej Republiky
 • najnakup.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť VZP ako aj súvisiace dokumenty
 • VZP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VZP
 • Vykonaním registrácie internetového obchodu na stránkach www.najnakup.skalebo partnerských weboch internetový obchod potvrdzuje súhlas so všeobecnými zmluvnými podmienkami
  (tiež cenníkoma špecifikáciou xml súboru), a zaväzuje sa ich dodržiavať
 • VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť 7.8.2008